Jak vybrat domácí čističku odpadních vod

Vybrat tu správnou domácí čističku odpadních vod není snadné. V tomto článku si řekneme jak na to.


Radí Daniel Papák
Nechce se vám číst? Nebo je pro vás těžké se v tom zorientovat? Zavolejte mi na číslo 721 093 639. Probereme to po telefonu :-)“

Rychlá navigace: 3 kritéria pro výběr,  jak výběr provést, objednávka čističky, instalace čističkyhloubka uložení kanalizace, je čistička kompletní? nezávazná cenová nabídka


Potřebujete vůbec domácí čističku odpadních vod?

Je dostupná obecní čistírna?

Domácí čističku odpadních vod potřebujete, pokud nemůžete svůj rodinný dům, chatu, či provozovnu napojit na veřejnou kanalizaci s obecní/městskou čistírnou odpadních vod.

Jestli máte možnost napojit se na veřejnou kanalizaci, vřele vám to doporučuji. Je to nejlepší řešení pro vás i pro přírodu.

Ostatně úřady vás k napojení mohou přinutit. Proto, aby byla využita kapacita obecní čistírny.

Obecní/městská čistírna má nepřetržitý dohled, starají se o ni odborníci. Má lepší a stabilnější výsledky než malá domovní čistička.

ČOV - čištění odpadních vod

domácí čistička odpadních vod na chatě

Čistička u rekreačního objektu?

Zvažujete pořízení čističky na chatu? Myslete na to, že čistička potřebuje pravidelný přítok odpadních vod. Dokážete to na chatě zajistit?

Jestli jezdíte na chatu pravidelně (například každý víkend), čistička bude dobrým řešením. Ani pauza v užívání chaty kvůli zimnímu období nebude problém. Na zimu čističku zazimujete a na jaře opět “nastartujete”.

Ale jestli jezdíte na chatu jen občas, bude čistička spíše na obtíž. Hodně se zapotíte, abyste ji “udrželi při životě”.

TIP: Pro občasný provoz a malé množství odpadních vod použijte bezodtokovou jímku (žumpu). Obsah jímky bude odvážet fekální vůz. Pokud je odpadních vod hodně, použijte sestavu tříkomorového septiku se zemním štěrkopískovým filtrem nebo biologickým filtrem. Takto přečištěnou vodu můžete vypouštět do potoka nebo do kanalizace, která nekončí obecní čistírnou. Kaly ze septiku budete vyvážet fekálním vozem obvykle jednou za rok.


3 zásadní kritéria pro výběr čističky

Pro správný výběr čističky jsou rozhodující tato kritéria:

 • Počet napojených osob (EO)
 • Způsob vypouštění vyčištěných vod
 • Způsob úředního schválení

vybrat domácí čističku


rodina a domácí čistička

Kritérium 1: Počet napojených osob

Nejdůležitějším kritériem je počet osob trvale napojených na domácí čističku odpadních vod. Návštěvy a podobné události do celkového počtu osob nezapočítáváme! Čističky krátkodobě zvládnou i stoprocentní přetížení, takže občasné návštěvy pro ně nejsou žádný problém.

POZOR: Příliš malá (poddimenzovaná) nebo naopak příliš velká (předimenzovaná) čistička vám nebude dobře fungovat.

Označení EO znamená ekvivalentní obyvatel a odpovídá produkci 120–150 litrů odpadních vod za den (se znečištěním 60 gramů BSK5).

TIP: Rodinka na obrázku by měla zvolit domácí čističku odpadních vod pro 2-5 nebo 3-7 osob.


Příklad z praxe

Byl jsem u hodně poddimenzované čističky. Nic příjemného. Silný zápach zahnívajících výkalů se šířil do širokého okolí.

Zejména při nízkém tlaku vzduchu to musel být pro sousedy nezapomenutelný zážitek.

Na „nebohou“ čističku pro 2-6 osob, byly napojeny dva rodinné domy s celkovým počtem 8 obyvatel. Přestože jela na plné obrátky, neměla nejmenší šanci. Kvůli trvalému přetížení z ní odtékaly nevyčištěné odpadní vody.

Naštěstí si majitelé jednoho z napojených domů pořídili vlastní domácí čističku odpadních vod. A rázem bylo po zápachu.


Jak velkou domácí čističku odpadních vod potřebujete?

Osob (EO) Jedna domácnost Dvě domácnosti (dvougenerační dům)
2 vybíráme čističku pro 2-3 EO
3 vybíráme čističku pro 2-5 EO vybíráme čističku pro 2-5 EO
4 vybíráme čističku pro 2-5 nebo 3-7 EO vybíráme čističku pro 3-7 EO
5 vybíráme čističku pro 2-5 nebo 3-7 EO vybíráme čističku pro 3-7 EO
6 vybíráme čističku pro 3-7 EO vybíráme čističku pro 3-7 EO
7 vybíráme čističku pro 3-7 EO vybíráme čističku pro 6-9 EO

Údaje jsou orientační. Musíme zohlednit i další okolnosti, například očekávaný přílet čápa.


Kritérium 2: Způsob vypouštění vyčištěných vod

Vyčištěné vody můžeme vypouštět do povrchových vod (potoka, řeky a podobně), do jednotné kanalizace, která není ukončena obecní čistírnou, nebo je zasakovat do půdy (tedy do podzemních vod).

 

Všimněte si, že předepsané ukazatele a jejich hodnoty se liší podle způsobu schvalování čističky (správní řízení vs. ohlášení) a podle způsobu vypouštění odpadních vod (povrchové vody vs. jednotná kanalizace vs. podzemní vody).

 

Kam vypouštět vyčištěné odpadní vody?

 • do povrchových vod (potoka, řeky,…)
 • do veřejné jednotné kanalizace, která není ukončena obecní čistírnou (potažmo také do povrchových vod)
 • do podzemních vod

TIP: Krajním řešením může být akumulace vyčištěných vod v jímce a zalévání vlastního pozemku. Viz níže.

Vypouštění do povrchových vod

Při vypouštění do povrchových vod a současně při schvalování čističky v režimu vodoprávního řízení musí čistička dosahovat předepsaných hodnot zbytkového znečištění, viz. tabulka.

Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr – mg/l.

Tabulka zbytkového znečištění

Velikostní kategorie CHSKCr BSK5 NL
do 500 EO 150 mg/l 40 mg/l 50 mg/l

 

Při vypouštění do povrchových vod a současně při schvalování čističky v režimu ohlášení  posuzuje vodoprávní úřad čističku podle zařazení do kategorií. Do kategorií se čistička zařazuje podle minimální účinnosti zjištěné při certifikaci.

Tabulka minimální účinnosti (v procentech)

Kategorie výrobku
označovaného CE
CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk Pcelk
I. 70 % 80 %
II. 75 % 85 % 75 %
III. 75 % 85 % 80 % 50 % 80 %

Kategorie I – domácí čističky určené pro obvyklé vypouštění do povrchových vod.

Kategorie II – domácí čističky s vyšší účinností odstranění uhlíkatého znečištění a se stabilní nitrifikací. Musí mít větší objem aktivace nebo například nosič biomasy.

Kategorie III – pro lokality s využíváním povrchových vod pro vodárenské účely. Nejčastěji jsou to čističky II. kategorie doplněné například o membránovou filtraci, chemické srážení, filtraci (pískový filtr, zemní filtr), sorpci a podobně. Tyto čističky musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

 

Vypouštění do jednotné kanalizace (neukončené obecní čistírnou)

Vypouštění do veřejné jednotné kanalizace se řídí kanalizačním řádem. To je dokument, který má k dispozici vlastník kanalizace, nejčastěji obec. Limity bývají dost mírné. To proto, aby se do nich „vešly“ i odpadní vody ze septiků. Takže s čističkou nebudete mít žádný problém.

Většinou se jedná o kratší úseky kanalizací, které vyúsťují do povrchových vod.

Obec má z těchto kanalizací povoleno vypouštění, provádí odběry vzorků pro zjištění kvality vypouštěných vod a provádí údržbu.

 

Vypouštění vsakováním do podzemních vod (zasakováním)

Pro vsakování musíme použít čističku s lepší účinností, než při vypouštění do potoka nebo kanalizace. Hodnoty jsou přísnější.

Při vypouštění do podzemních vod a při schvalování čističky v režimu vodoprávního řízení musí čistička dosahovat předepsaných hodnot zbytkového znečištění, viz. tabulka.

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

Velikostní kategorie CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Ncelk
do 10 EO 150 mg/l 40 mg/l 20 mg/l 30 mg/l

 

V případě, že to vyplyne z hydrogeologického posudku, musí vodoprávní úřad stanovit také hodnoty ukazatelů mikrobiologického znečištění. KTJ=kolonie tvořících jednotek

Tabulka mikrobiologického znečištění (“m” KTJ/100 ml)

Escheria coli Enterokoky
150 KTJ 100 KTJ

 

Při vypouštění do podzemních vod a při schvalování čističky v režimu ohlášení musí čistička dosahovat předepsané minimální účinnosti čištění a být klasifikována jako “Domovní čistírna odpadních vod – PZV”, viz. tabulka.

Klasifikace výrobku označovaného CE

Klasifikace výrobku CHSKCr BSK5 Ncelk Pcelk
Domovní čistírna odpadních vod – PZV 90 % 95 % 50 % 40 %

TIP: Hodnoty zbytkového znečištění nebo minimální účinnosti čištění zjistíte z prohlášení výrobce o shodě (ES prohlášení o shodě, CE označení).

 

Vyčištěné vody do jímky a zalévání vlastního pozemku

Řešíte podobnou situaci?

 • V dosahu nemáte vodní tok ani kanalizaci.
 • Na vsakování přečištěných vod do půdy jste od hydrogeologa dostali negativní posudek.

Řešení: Za domácí čističku odpadních vod umístěte bezodtokou jímku o velikosti 2-3 kubíky, ve které budete přečištěné vody akumulovat. S těmito vodami můžete zalévat stromy a keře. Když nebudete vypouštět vodu jen na jedno místo, nebudete nakládat s podzemními vodami ve smyslu vodního zákona, a proto se nebude jednat o vodní dílo.

Základním předpokladem je dostatečně velká plocha pro zalévání, řekněme 700 m2 a víc.  Vodu využijí rostliny a zbytek se odpaří (evapotranspirace).

Přednosti tohoto řešení:

 • Čistička není vodním dílem = stavební povolení (ohlášení) na domácí čističku odpadních vod budete vyřizovat u obecného stavebního úřadu, ne u vodoprávního.
 • Nenakládáte s povrchovými ani s podzemními vodami = nemusíte odebírat vzorky vyčištěných vod (ušetříte tisícovku ročně).
 • Nekontroluje vás vodoprávní úřad = budete v klidu 🙂

 

Zápory tohoto řešení:

 • V zimě se nedá zalévat = buď budete vody vyvážet na obecní čistírnu nebo je “načerno” vypouštět. Půjde o vyčištěné vody. Sice to nebude úplně legální, ale přírodě nijak neuškodíte.

Kritérium 3: Způsob úředního schválení

Na výběr máme ze dvou možností:

 • Schválení rozhodnutím ve správním řízení (vodoprávní řízení)
 • Schválení na ohlášení stavby

Na ohlášení může úřad schválit jen domácí čističku odpadních vod, která má potřebnou certifikaci a je označena CE.

Ale i přesto může Vodoprávní úřad rozhodnout, že povede klasické správní řízení. Má to v pravomoci.

Porovnání varianty klasického správního řízení a ohlášení

Správní řízení Ohlášení
Lhůta úřadu k vyřízení 60 dnů 30 dnů
Podmínky k provedení stavby stanoví úřad úřad nestanoví
Podmínky k vypouštění vod stanoví úřad úřad nestanoví
Kontrola kvality vypouštěných vod rozbor vzorku 2x ročně rozbor vzorku se neprovádí
jednou za 2 roky se provádí revize oprávněnou osobou
Správní poplatek 300 Kč 500 Kč

TIP: Seznam osob oprávněných k provádění revizí domovních čističek je tady.


Jak výběr čističky nakonec provést

Shrňme si to. Při výběru domácí čističky si položte tři základní otázky:

 1. Kolik osob bude trvale užívat objekt napojený na domácí čističku odpadních vod?
 2. Kam budete vypouštět vyčištěné vody z čističky?
 3. Chcete domácí čističku odpadních vod povolit na ohlášení nebo ve správním řízení?

V e-shopu si podle uvedených kritérií vyfiltrujte vhodné čističky a zhodnoťte jejich přednosti a vlastnosti (cenu, kvalitu, reference…).

Cena

„Nejsem tak bohatá, abych si mohla kupovat levné věci…“

Slogan z reklamy na mycí prostředek někdy z 90. let minulého století se mi nesmazatelně zapsal do paměti. Levné věci toho většinou moc nevydrží. U čističky chceme, aby nám vydržela nejlépe pár desítek let.

Ale ne vždy platí úměra, že čím dražší, tím lepší. Někdy se zbytečně moc připlácí za značku. U čističky je to fakt zbytečné.

TIP: Doporučuji zlatou střední cestu = 35-40 tisíc korun.

Kvalita

Kvalitní plastový materiál se nazývá prvoplast – mívá bílou, modrou nebo šedou barvu. Recyklovaný plast má o něco horší vlastnosti než prvoplast (pevnost, pružnost) a má hnědou barvu.

Kvalitní technologii na pohled poznáte jen těžko. Proto byste měli zvolit osvědčeného výrobce s tradicí. U něj můžeme předpokládat, že svoji technologii dlouhodobě vyvíjí, a proto je na vysoké úrovni.

Reference a recenze

Nejlepší reference získáte od rodiny, známých nebo sousedů, kteří mají vlastní domácí čističku odpadních vod. Recenze na internetu jsou mnohdy účelové a často je ani nepíší skuteční uživatelé. Rozlišit je musíme tak nějak citem.

POZOR: Někdy se stává, že čistička dostane horší hodnocení, než jaké by zasloužila. A přitom je to vinou špatné obsluhy. Správná obsluha čističky je velice důležitá. Některé čističky jsou více “blbuvzdorné” a nenechají vás negativně zasáhnout do čistícího procesu. Například čistička AS-VARIOcomp 5K od firmy ASIO.

Vyberte si čističku   »


Objednávka čističky

Stavební firma

Výběr, nákup a realizaci domácí čističky můžete nechat na stavební firmě, která vám provede dodávku na klíč. To je nejsnadnější, ale také nejdražší způsob.

Svépomocí

Čističku si vyberte a objednejte v e-shopu, kde ji pořídíte nejlevněji. Poté si ji sami nainstalujte podle návodu. Je to snadné.

Jestli se na to necítíte, svěřte to řemeslníkovi nebo stavební firmě.


Jak na instalaci čističky (ve zkratce)

Krok 1

Vyměřte si vedení kanalizace a umístění čističky podle projektové dokumentace. Nechte bagristu vykopat rýhy pro kanalizaci a jámu pro domácí čističku odpadních vod. Ne ručně, bagrem 🙂

Krok 2

Na dně jámy vytvořte podkladní betonovou desku vyztuženou kari-sítí. Do rýh položte přívodní a odtokovou kanalizaci.

TIP: Přívodní kanalizace, kterou přitékají surové odpadní vody, potřebuje spád minimálně 3 %. To jsou 3 centimetry výšky na jeden metr délky kanalizace. Na odtokové kanalizaci stačí jen 0,5 %. Čistá voda si snáze “najde cestu”.

Krok 3

Po vytvrzení betonové desky na ni položte domácí čističku odpadních vod. Jde to i bez těžké techniky. 2-3 chlapi na to většinou stačí. Na čističku napojte přívodní a odtokovou kanalizaci. Vzduchové dmychadlo propojte hadicí s čističkou.

TIP: Hadici umístěte do chráničky, aby se při zásypu zeminou nezmáčkla.

Krok 4

Domácí čističku odpadních vod naplňte až po odtokové potrubí čistou vodou. Pak nádrž čističky obsypte prosátou zeminou, pískem nebo podobným materiálem. Ručně hutněte po vrstvách 30 cm.

POZOR: V případě výskytu podzemní vody nad úrovní podkladní betonové desky musíte nádrž čističky obetonovat minimálně na úroveň hladiny podzemní vody (raději o něco výše).

Krok 5

Zapojte vzduchové dmychadlo do zásuvky a je to!


Hloubka uložení přívodní kanalizace

hloubka uložení přívodní kanalizace

Před samotným objednáním čističky potřebujete znát hloubku uložení přívodní kanalizace v místě osazení čističky (viz. obrázek).

Pokud máte kanalizaci hlouběji, než je základní rozměr čističky, musíte objednat zvýšení nádrže čističky.

To je nejlepší udělat zároveň s objednávkou čističky. Přivezou vám to najednou = jedno dopravné.


Je čistička kompletní se vším všudy?

Zkontrolujte si, jestli objednáváte kompletní domácí čističku odpadních vod se všemi doplňky, které ve vašem případě potřebujete.

Někdy můžete potřebovat skříňku (schránku) na dmychadlo. U některých čističek je dmychadlo umístěno v komůrce uvnitř nádrže čističky, u jiných se instaluje mimo nádrž. A to buď do objektu (technická místnost, garáž), nebo právě do skříňky na dmychadlo. Ta se osazuje do terénu, většinou do bezprostřední blízkosti čističky (maximálně do vzdálenosti 5–7 metrů).

Nadstandardní výbavou může být například řídicí jednotka, která spíná dmychadlo v nastaveném režimu. Tím zajišťuje správnou funkci čištění díky ideálnímu množství vzduchu a zároveň šetří peníze za elektřinu.

části domácí čističky


Závěrem

TIP: Vyřízení stavebního povolení (nebo ohlášení) můžete nechat na projektantovi. Zkušený projektant ví jak to na úřadě chodí, ví jaká vyjádření, stanoviska, posudky má přichystat. Nenechá se od úředníků „vodit za nos“. Sice vás to bude něco stát, ale proběhne to rychleji. A vy se vyhnete stresování s úředníky.

Chcete ušetřit a vyřídit si to sami? Máme pro vás přesný návod jak na to.

Nyní byste měli vědět, jak vybrat domácí čističku odpadních vod. Pokud si přesto nejste jistí, nebo se chcete poradit, napište mi na daniel@nechtoplavat.cz nebo zavolejte na 721 093 639.

 

Přejeme šťastnou ruku při výběru 🙂


 

Nezávazná cenová nabídka

Kolik stojí čistička i s dodáním? Vyplňte pár základních údajů a za chvíli budete mít jasno.

© 2009-2021 nech to plavat

Vytvořil MD webdesign