Domácí čistička odpadních vod okem přísného úředníka

paragrafy

Přísný úředník. Přijdete k němu nepřipravení a smlsne si na vás. Vycítí vaši nejistotu a “povodí vás za nos”.
Připravte se na něj a nedejte mu šanci!

 

Přestože běžně se používá označení domácí čistička odpadních vod (ČOV), úředník bude mluvit “úřednitštinou”. Ta má pro čističku oficiální označení domovní čistírna odpadních vod.

 

Hlavní zákon? Vodní zákon

Hlavním zákonem pro domácí ČOV je zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

“Ve znění pozdějších předpisů” znamená, že zákon byl novelizován. Čili, že zákonodárci schválili úpravy v zákoně, změny v textu, nové paragrafy, zrušili špatné paragrafy. Změn vodního zákona je už přes třicet. Celkem dost, že?

Aktuální znění vodního zákona najdete například tady.

Že je domácí čistička vodním dílem najdeme v § 55, odstavci 1, písmenu c) zákona.

 

Vyčištěné vody z domácí čističky jsou pořád vodami odpadními

Vyčištěné vody z čističky můžeme vypouštět do:

  • povrchových vod (potok, řeka, …)
  • podzemních vod (vsakování do terénu)
  • do veřejné kanalizace neukončené centrální (obecní/městskou) čistírnou odpadních vod

Když vypouštíme odpadní vody do povrchových nebo do podzemních vod, tak podle zákona s nimi nakládáme. A k tomu potřebujeme povolení od vodoprávního úřadu podle § 8 odstavce 1 písmene c) vodního zákona.

Někdy máme v dosahu jednotnou kanalizaci, která ale není ukončena centrální čistírnou. Do takové kanalizace můžeme vypouštět jen vody vyčištěné v čističce nebo v septiku s dočišťovacím filtrem.

 

Limity pro odpadní vody vypouštěné z domácí čističky

Aby nám úředník povolil vypouštění odpadních vod, musíme je vyčistit na předepsanou úroveň.

 

Limity pro vypouštění do povrchových vod jsou stanoveny Nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

 

Limity pro vypouštění do podzemních vod jsou stanoveny Nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 

Vypouštění do veřejné jednotné kanalizace se řídí kanalizačním řádem. To je dokument, který má k dispozici vlastník kanalizace, nejčastěji obec. Limity bývají dost mírné. To proto, aby se do nich “vešly” i odpadní vody ze septiků. Čistička čistí mnohem lépe než septik, takže limity kanalizačního řádu splní s přehledem.

 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (vypouštění do povrchových vod)

Postup úředníka při posuzování limitů se liší podle toho, jestli vám čističku schvaluje na ohlášení nebo v klasickém vodoprávním řízení.

Pozor! Od 1.7.2024 už nelze schválit domovní ČOV přes ohlášení stavby.

Do povrchových vod – ohlášení

Při vypouštění do povrchových vod a při schvalování čističky v režimu ohlášení posuzuje úředník čističku podle zařazení do kategorií. Do kategorií se čistička zařazuje podle minimální účinnosti zjištěné při certifikaci.

Tabulka minimální účinnosti (v procentech)

Kategorie výrobku
označovaného CE
CHSKCr BSK5 N-NH4+ Ncelk Pcelk
I. 70 % 80 %
II. 75 % 85 % 75 %
III. 75 % 85 % 80 % 50 % 80 %

Kategorie I – domácí čističky určené pro obvyklé vypouštění do povrchových vod.

Kategorie II – domácí čističky s vyšší účinností odstranění uhlíkatého znečištění a se stabilní nitrifikací. Musí mít větší objem aktivace nebo například nosič biomasy.

Kategorie III – pro lokality s využíváním povrchových vod pro vodárenské účely. Nejčastěji jsou to čističky II. kategorie doplněné například o membránovou filtraci, chemické srážení, filtraci (pískový filtr, zemní filtr), sorpci a podobně. Tyto čističky musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

 

Do povrchových vod – vodoprávní řízení

Při vypouštění do povrchových vod a při schvalování čističky v režimu vodoprávního řízení posuzuje úředník hodnoty zbytkového znečištění ve vypouštěných vodách. Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr [mg/l].

Tabulka zbytkového znečištění

Velikostní kategorie CHSKCr BSK5 NL
do 500 EO 150 mg/l 40 mg/l 50 mg/l

Úplné znění najdete tady.

 

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. (vypouštění do podzemních vod)

Podobné je to u vypouštění do podzemních vod. Také tady se postup úředníka řídí podle toho, zda vám čističku schvaluje na ohlášení nebo ve vodoprávním řízení.

 

Do podzemních vod – ohlášení

Při vypouštění do podzemních vod a při schvalování čističky v režimu ohlášení posuzuje úředník čističku podle předepsané minimální účinnosti čištění.

Klasifikace výrobku označovaného CE

Klasifikace výrobku CHSKCr BSK5 Ncelk Pcelk
Domovní čistírna odpadních vod – PZV 90 % 95 % 50 % 40 %

TIP: Hodnoty zbytkového znečištění nebo minimální účinnosti čištění zjistíte z prohlášení výrobce o shodě (ES prohlášení o shodě, CE označení).

 

Do podzemních vod – vodoprávní řízení

Při vypouštění do podzemních vod a při schvalování čističky v režimu vodoprávního řízení zkoumá úředník , zda čistička dosahuje předepsaných hodnot zbytkového znečištění.

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

Velikostní kategorie CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Ncelk
do 10 EO 150 mg/l 40 mg/l 20 mg/l 30 mg/l

Navíc v případech, kdy to vyplyne z hydrogeologického posudku, musí úředník stanovit ukazatele mikrobiologického znečištění. KTJ=kolonie tvořících jednotek

Tabulka mikrobiologického znečištění (“m” KTJ/100 ml)

Escherichia coli Enterokoky
150 KTJ 100 KTJ

Úplné znění najdete tady.

 

“ČOVka” je stavba – potřebuje stavební zákon

Domácí čistička odpadních vod je podle §55 odst. 1, písm. c) vodního zákona vodním dílem. Vodní zákon neupravuje stavební předpisy.

Proto se stavba vodního díla řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění naleznete zde.

Stavbu domácí čističky vám nejprve “umístí” stavební úřad. Na vaši žádost vydá územní souhlas (jednodušší varianta) nebo územní rozhodnutí.

 

Kolik vás to bude stát?

Výše správních poplatků za povolení domácí čističky je uvedena v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tady.

 

Umístění stavby

150,- Kč za vydání územního souhlasu na ČOV … Položka 17, odstavec 1., písmeno g), Poznámka 3.

nebo

300,- Kč za vydání územního rozhodnutí na ČOV … Položka 17, odstavec 1., písmeno g).

Stavební úřad Vám vydá územní souhlas nebo územní rozhodnutí, takže platíte jen jednu z uvedených částek.

Územní souhlas může stavební úřad vydat, jen pokud bude ČOV umístěna v zastavěném území nebo zastavěné ploše, pokud se podstatně nemění poměry v území a pokud stavba nevyžaduje nové nároky na technickou infrastrukturu.

 

Povolení / ohlášení stavby

300,- Kč za vydání stavebního povolení na domácí ČOV … Položka 18, odstavec 1., písmeno g)

nebo

500,- Kč za ohlášení domácí ČOV … Položka 18, odstavec 4.

 

Správní řád

V procesních úkonech postupuje úředník podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Platné znění tady.

 

Shrnutí

Domácí čistička odpadních vod je vodním dílem. Je to stavba, ke které potřebujete povolení.

Nejprve vám stavbu musí “umístit” stavební úřad (územní souhlas nebo územní rozhodnutí).

Potom vyřizujete buď ohlášení stavby nebo stavební povolení s povolením k vypouštění vyčištěných vod.

Vyčištěné vody můžete vypouštět do povrchových vod, do veřejné kanalizace neukončené centrální čistírnou odpadních vod a nebo do podzemních vod. V krajním případě je můžete shromažďovat v jímce a zalévat s nimi stromy a keře.

 

Jak získat povolení na čističku?

Chcete znát přesný postup, krok za krokem, jak vyřídit povolení na čističku?

Ano. Chci návod, jak získat povolení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2009-2024 nech to plavat | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign