Čističky odpadních vod – “španělská vesnice”? Naučte se “španělsky”

Slovník pojmů

Nic vám neříkají pojmy jako “ekvivalentní obyvatel, denitrifikace, aktivovaný kal”? Pomůže vám slovník pojmů.

 

 

Slovník pojmů v oboru čištění odpadních vod z domácností

Pojem Vysvětlení
ekvivalentní obyvatel  zkratka EO; 1 EO odpovídá průměrnému množství 120 litrů odpadní vody za den a znečištění 60g BSK5 za den
ČOV čistička (čistírna) odpadních vod (domácí, obecní, městská, centrální, průmyslová, …); domácí čistička odpadních vod slouží k čištění odpadních splaškových vod z domácnosti (záchod, koupelna, kuchyň, …)
BSK5 biochemická spotřeba kyslíku; množství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy na odbourání znečištění za 5 dní
NL nerozpuštěné látky v odpadních vodách
CHSKCr  chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem sodným
N-NH4+  amoniakální dusík
Ncelk  celkový dusík
Pcelk celkový fosfor
aerobní proces přeměna organických látek za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě
anaerobní proces proces bez přístupu vzduchu, při kterém mikroorganismy využívají místo vzdušného volného kyslíku, kyslík vázaný v molekule vody
nitrifikace amoniakální forma dusíku v odpadních vodách je oxidována na dusitany a dusičnany
denitrifikace denitrifikace je opakem nitrifikace; znamená redukci dusičnanů a dusitanů oxidované formy dusíku přítomné v odpadní vodě na dusík nebo kysličníky dusíku
biologické čištění proces, při kterém mikroorganismy zajišťují odstraňování organického i anorganického znečištění z odpadní vody
jemnobublinná aerace provzdušňování odpadních vod bublinkami o velikosti 1 – 4 mm
aktivovaný kal shluky (vločky) mikroorganismů; je buď aktivovaný kal ve vznosu nebo odolnější aktivovaný kal pevně přisedlý na bionosiči.
mamutka hydropneumatické čerpadlo; na spodní stranu ponořené trubky se vhání vzduch z dmychadla. Díky rozdílu hustoty kapaliny uvnitř a vně trubky, stoupá kapalina spolu se vzuchem nahoru, čímž dochází k čerpání kapaliny (odpadní vody)
kontinuální provoz souvislý provoz; odpadní voda průběžně protéká čistící technologií
diskontinuální provoz nesouvislý provoz; odpadní voda je čištěna postupně v cyklech;
nátok → přečištění → odčerpání → nátok → přečištění → odčerpání
SBR (sequence batch reactor) systém cyklického čištění odpadních vod; diskontinuální
žumpa bezodtoká nádrž, jímka, ze které jsou odpadní vody odváženy fekálním vozem na centrální (obecní) čistírnu odpadních vod; žumpa se často chybně označuje názvem septik; vyčištěné vody z čističky můžeme akumulovat v jímce a využívat na zálivku křovin a dřevin
septik dvou, tří nebo vícekomorová nádrž s odtokem; slouží k usazování znečištění; dochází v něm k částečnému odstraňování organického znečištění bez přístupu vzduchu a u dna pak dochází k anaerobní stabilizaci kalu; účinnost čištění je přibližně 30%; optimálního čistícího procesu je dosahováno při době zdržení odpadní vody v septiku 3 dny; účinný prostor septiku na jednoho obyvatele by měl být přibližně 0,6 m3, celkový prostor však musí být alespoň 3 m3; nelze použít jako jediný stupeň čištění – za septik je nutno zařadit další stupeň čištění, například biologický filtr
zemní filtr vodotěsná, průtočná nádrž s filtrační náplní (písek, štěrk, elektrárenský popílek, apod.), která slouží k dočištění odpadních vod předčištěných v septiku nebo domácí ČOV; úroveň odtoku ze zemního filtru bývá většinou o 60-100 cm níže než nátok do zemního filtru, z čehož plyne nutnost dostatečného spádu při realizaci septiku se zemním filtrem, případně osazení čerpací šachtice za filtrem k výtlaku přečištěných odpadních vod do kanalizace nebo vodního toku; potřebná plocha zemního filtru se uvažuje přibližně 0,75-1,0 m2 na jednoho připojeného obyvatele
biofiltr biologický filtr; moderní varianta zemního filtru; plastová nádrž se vsazeným filtračním ložem z rohoží o potřebné síle a hustotě; výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem je pouze 5 cm; výhodou je takřka neomezená životnost díky jednoduché regeneraci (pročištění) filtru

 

TIP: Chcete být ještě chytřejší? Zjistěte v tomto článku, jak je to s legislativou pro domácí čističky odpadních vod.

Komentáře

Počet komentářů: 4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2009-2024 nech to plavat | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign